Poligon testowy Mangana

Czasem przebywając na stronie możesz zauważyć informację o nieistniejącej stronie. Można się tam dostać przez dead link (jak ten) lub podczas próby wejścia na usuniętą stronę.

Artykuły mogą są usuwane głównie z tych powodów:

  • 1.) Publikowanie bez aprobaty. Strony, które nie otrzymały greenlighta, a ich autorzy nie mają uprawnień do publikowania bez aprobaty, będą natychmiast usuwane. Polityka greenlight ma na celu kontrolę jakości prac. Będzie to wyjaśnione dokładniej w dalszej części poradnika.
  • 2.) Niska ocena Artykuły, aby pozostały na wiki, muszą być dobrze przyjęte przez społeczność. Próg ocenowy to wynik co najmniej 0. Prace z niższą o oceną będą usuwane.
  • 3.) Decyzja autora. Autor artykułu z dowolnego powodu może zadecydować o usunięcia jego strony.
  • 4.) Decyzja administracji. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania stron łąmiących zasady witryny. Administracja nigdy nie usunie artykułów ze względu na osobistą opinię, poglądy lub przekonania.

Procesy związane z pierwszymi trzema możliwościami zostaną teraz omówione. Jeśli uważasz, że Twój artykuł został niesłusznie usunięty, skontaktuj się z administracją.

Publikowanie bez aprobaty


Aby opublikować jakikolwiek artykuł na stronie, będziesz musiał przejść przez proces kontroli jakości. Obejmuje dotarcie do greenlightera, poproszenie go o przeczytanie artykułu i uzyskanie jego zgody (greenlight) na publikację.

Ma to na celu zapewnienie uniwersalnego minimum jakości i ułatwienie odfiltrowania niedopuszczalnie słabo napisanych stron, takich jak te, które zawierają obfite i rażące błędy gramatyczne lub zawierają skrajne błędne przekonania dotyczące natury strony i jej zawartości. Przeczytaj więcej o procesie greenlighting tutaj.

Jeśli Twój artykuł zostanie usunięty w ten sposób, zostaniesz o tym poinformowany poprzez swoje konto na Wikidot, a tekst Twojego artykułu zostanie zachowany. Zajrzyj do sekcji "MESSAGING I LOGOWANIE", by dowiedzieć się więcej.

Zwróć uwagę, że w przypadku niektórych konkursów ta zasada może zostać unieważniona: upewnij się, że zapoznałeś się z zasadami konkursu przed wysłaniem artykułu. Nawet w tych wyjątkach, otrzymanie krytyki jest zdecydowanie zalecane.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

In order to post an article of any kind to the site, you will need to go through a process of quality control. This process involves reaching out to a greenlighter, requesting them to read your article, and getting their approval (greenlight) to post.

This is to ensure an universal bare minimum of quality and making it easier to filter out unacceptably poorly written pages, such as those that feature abundant and blatant grammatical errors, or feature extreme misconceptions regarding the nature of the site and its content. Read more about the process of greenlighting here.

Should your article be deleted this way, you will be informed about it via your Wikidot account, and the text of your article will be preserved. Consult the "MESSAGING AND LOGGING" section for more specifics.

Note that for certain contests this rule may be voided: make sure to consult the rules of the contest before posting. Even in these exceptions, getting critique is strongly recommended.

DELETION THRESHOLD


The Backrooms Wiki has an up/downvote system of rating articles. This is the primary means by which content is accepted or rejected from the site, and thus is a way in which articles may be deleted.

The deletion or downvote threshold of the site is a rating of -5. This does not mean that any article receiving 5 downvotes will be deleted: this will happen if the total sum of up and downvotes on any given article is not above a total rating of -5.

For example, if your article has 6 downvotes and 16 upvotes, the total rating will be displayed as +10, and thus will be safe from deletion. If your article has 15 downvotes and 5 upvotes, the total rating will be -10, and thus will undergo the process of deletion.

When an article reaches -5, a grace period of 24 hours will begin. During this period, the article will be considered "in deletion" and receive the appropriate "in-deletion" tag at the bottom of the page. Should the rating rise above -5 for a significant period of time, the counter will be stopped. If rating drops to -5 again after the removal of the counter, it will be reset and start again at 24 hours.

In the time between the start of the counter and the final deletion of the article, any user may request the right to rewrite it from staff or the original author(s). Articles undergoing a rewrite will be tagged "in-rewrite" and are exempt from deletion by downvote threshold. You can read more about our rewrite policy here.

Once the counter reaches 0, if there are no requests to rewrite, it will be deleted by staff and logged appropriately (see MESSAGING AND LOGGING section).

Articles that have received a greenlight can still be deleted if they reach the downvote threshold. Greenlighters can approve of your article and consider up to site standards, but community members may still decide it unfit for the site and downvote it.

Although it is generally good mannered to explain the reasons behind a downvote in the forum section of an article, this is not a requirement or obligation. You may reach out to individual users if you would like to know the motives for their downvote, but they are not required to answer or give any explanation. If they do not respond or request that you cease engaging with them, you have to do so.

This can occur for any number of reasons — misuse of the setting, poor syntax or structure, etc… —, but personal bias cannot be one of them. If you think someone is downvoting you for any reason but the contents of your article, please reach out to staff.

You are always free to rewrite your article and try again! You can ask for more feedback, ask different people, give yourself some time to think and regroup, etc. — Rome wasn't made in a day, and lots of really successful articles started out with the wrong foot. Don't give up if things didn't go as planned!

Return to top.

Decyzja autora


Ty, jako autor, masz pełne prawo usunąć Twoją pracę z witryny, kiedykolwiek chcesz, pod warunkiem, że jesteś jedynym autorem danego artykułu.

Obecna polityka usuwania treści umożliwia ten proces jedynie moderatorom. Użytkownicy nie są upoważnieni do tej czynności. Jeśli chcesz, aby Twoja praca została usunięta, skontaktuj się z wybranym PA1 w wiadomości prywatnej na Wikidot lub Discord.

Wszelkie strony techniczne, poradniki i strony kolaboracyjne nie mogą być usunięte w ten sposób. Jeśli jesteś współautrem, musisz mieć zgodę innego autora (innych autorów) na usunięcie pracy.

Return to top.

MESSAGING AND LOGGING


If your article is deleted for any reason but your own choice, you will be informed via Wikidot private message and the deletion logged in the deletions thread of Backrooms Oversight, the administrative site.

Private messages communicating the deletion of your article will look like this if it was deleted due to coldposting…

coldpostmsg.PNG

… and like this if it was deleted due to reaching the downvote threshold.

deletionmsg.PNG

Together with these messages you will always receive a copy of the source code of your article.

Additionally, deletion logs look like this:

thescrongler.PNG

They will list the original URL, the reason for deletion, the date of the deletion, your Wikidot username, and have a collapsible containing a copy of the source code of your article.

Return to top.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License